helpppppppp Một con lắc lò xo có khối lượng \(m = 50g\), dao động điều hòa trên trục \(x\) với chu kì \(T = 0,2s\) và biên độ \(A = 0,2m\). Chọn gốc t

helpppppppp
Một con lắc lò xo có khối lượng \(m = 50g\), dao động điều hòa trên trục \(x\) với chu kì \(T = 0,2s\) và biên độ \(A = 0,2m\). Chọn gốc tọa độ \(O\) tại vị trí cân bằng, gốc thời gian là lúc con lắc qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Viết phương trình dao động của con lắc.

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  \(x = 20\cos (10\pi t + \dfrac{\pi }{2})(cm)\)
  Lời giải: + Tần số góc: \(\omega = \dfrac{{2\pi }}{T} = \dfrac{{2\pi }}{{0,2}} = 10\pi (rad/s)\)
  + Biên độ: \(A = 0,2m = 20cm\)
  + Tìm \(\varphi \):
  \[t = 0\left\{ \begin{array}{l}{x_0} = A\cos \varphi = 0\\v = – A\omega \sin \varphi < 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}\varphi = \pm \dfrac{\pi }{2}\\\sin \varphi > 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \varphi = \dfrac{\pi }{2}\]

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

helpppppppp Một con lắc lò xo có khối lượng \(m = 50g\), dao động điều hòa trên trục \(x\) với chu kì \(T = 0,2s\) và biên độ \(A = 0,2m\). Chọn gốc t

helpppppppp
Một con lắc lò xo có khối lượng \(m = 50g\), dao động điều hòa trên trục \(x\) với chu kì \(T = 0,2s\) và biên độ \(A = 0,2m\). Chọn gốc tọa độ \(O\) tại vị trí cân bằng, gốc thời gian là lúc con lắc qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Viết phương trình dao động của con lắc.

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  \(x = 20\cos (10\pi t + \dfrac{\pi }{2})(cm)\)
  Lời giải: + Tần số góc: \(\omega = \dfrac{{2\pi }}{T} = \dfrac{{2\pi }}{{0,2}} = 10\pi (rad/s)\)
  + Biên độ: \(A = 0,2m = 20cm\)
  + Tìm \(\varphi \):
  \[t = 0\left\{ \begin{array}{l}{x_0} = A\cos \varphi = 0\\v = – A\omega \sin \varphi < 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}\varphi = \pm \dfrac{\pi }{2}\\\sin \varphi > 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \varphi = \dfrac{\pi }{2}\]

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse