Help me :( .Có thể mô tả sự chuyển động của electron trong nguyên tử bằng các quỹ đạo chuyển động được không? tại sao?

Help me 🙁 .Có thể mô tả sự chuyển động của electron trong nguyên tử bằng các quỹ đạo chuyển động được không? tại sao?

Share

1 Answer

  1. Đáp án:

    Lời giải: không thể mô tả sự chuyển động của e bằng các quỹ đạo chuyển động đk vì e chuyển động không theo một quỹ đạo nào cả. Chỉ quan sát e tại một thời điểm xác định

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Help me :( .Có thể mô tả sự chuyển động của electron trong nguyên tử bằng các quỹ đạo chuyển động được không? tại sao?

Help me 🙁 .Có thể mô tả sự chuyển động của electron trong nguyên tử bằng các quỹ đạo chuyển động được không? tại sao?

Share

1 Answer

  1. Đáp án:

    Lời giải: không thể mô tả sự chuyển động của e bằng các quỹ đạo chuyển động đk vì e chuyển động không theo một quỹ đạo nào cả. Chỉ quan sát e tại một thời điểm xác định

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse