HELP ME!!!!1!!! Hóa hơi 2,2g este E ở 136,5 °C và 1 atm thì thu được 840ml hơi. Tìm số đồng phân của E

HELP ME!!!!1!!!
Hóa hơi 2,2g este E ở 136,5 °C và 1 atm thì thu được 840ml hơi. Tìm số đồng phân của E

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse