Hãy chọn những từ thích hợp trong các từ: tế bào có vách hóa gỗ, tế bào sống, vách mỏng, vận chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây, vận chuyển nước và muối

Hãy chọn những từ thích hợp trong các từ: tế bào có vách hóa gỗ, tế bào sống, vách mỏng, vận chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây, vận chuyển nước và muối khoáng điền vào chỗ trống trong các câu sau: – Mạch gỗ gồm những……………. , không có chất tế bào, có chức năng……….. – Mạch rây gồm những……………………. , có chức năng………………….

Share

1 Answer

  1. 1 tế bào có vách hóa gỗ

    2 vận chuyển nước và muối khoáng

    3 tế bào sống vách mỏng

    4 vận chuyển các chất hữu cơ đi nuôi cây

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse