Hãy xác định số e, p, n trong các ion sau: SO4^2- ; NH4^+

Hãy xác định số e, p, n trong các ion sau: SO4^2- ; NH4^+

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse