hàm số đồng biến trên r khi nào ?????????

hàm số đồng biến trên r khi nào ?????????

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Đầu tiên bạn tính y’

  Hàm số đồng biến trên tập xác định khi thỏa mã 2 điều kiện:

  +) hệ số a<0

  +) $Δ_{y’}$ $\leq0$

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

hàm số đồng biến trên r khi nào ?????????

hàm số đồng biến trên r khi nào ?????????

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Đầu tiên bạn tính y’

  Hàm số đồng biến trên tập xác định khi thỏa mã 2 điều kiện:

  +) hệ số a<0

  +) $Δ_{y’}$ $\leq0$

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse