Hai vòi nước cùng chảy vào bể. Vòi thứ nhất chảy 3 giờ thì Đầy bể. Vòi thứ 2 chảy 2 giờ đầy bể. Hỏi 2 vòi cùng chảy một giờ : A, voi nào chảy được nhi

Hai vòi nước cùng chảy vào bể. Vòi thứ nhất chảy 3 giờ thì Đầy bể. Vòi thứ 2 chảy 2 giờ đầy bể. Hỏi 2 vòi cùng chảy một giờ :
A, voi nào chảy được nhiều hơn, nhiều hơn mấy phần bể?
B, nếu khóa vòi 1 thì voi hai phai chảy bao lâu thì đầy bể

Share

1 Answer

 1. Thời gian chảy của vòi thứ 2 để bể đầy là a + 2 giờ 

  Đổi : 2 giờ 24 phút : = 125  giờ

  Nếu cả 2 vòi cùng chảy thì sau một giờ nước trong bể sẽ bằng : 1125  =512 (bể)

  Ta có phương trình : 

  1a +1a+2 =512 

  12(a+2)+12a12a(a+2) =5a(a+2)12a(a+2) 

  12a+24+12a=5a2+10a

  5a2+14a+24=0

  5a26a+20a+24=0

  a(5a+6)+4(5a+6)=0

  (5a+6)(4a)=0

  [5a+6=04a=0[a=65 (ktm)a=4(tm)

  Vậy thời gian vòi thứ nhất chảy 1 mình để đầy bể là 4 giờ

         thời gian vòi thứ 2 chảy 1 mình để đầy bể là 4 + 2 = 6 giờ.

   

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse