Hai vật ở cách nhau AB=220km. Một người ở A bắt đầu di chuyển đến B với vận tốc không đổi là 60km/h vào thời điểm 6h30. Người ở B đi sớm hơn người ở A

Hai vật ở cách nhau AB=220km. Một người ở A bắt đầu di chuyển đến B với vận tốc không đổi là 60km/h vào thời điểm 6h30. Người ở B đi sớm hơn người ở A 30 phút với vận tốc không đổi là 30km/h đến A.
A. Viết phương trình chuyển động của người ở A và ở B.
B. Hỏi 2 người gặp nhau lúc mấy giờ và ở cách chỗ của người B bao nhiêu km?

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse