Hai góc của hình thang cân có hiệu bằng 30 độ. Đó là 2 góc ở 1 đáy hay 2 góc ở một cạnh bên? Tính các góc của hình thang đó?

Hai góc của hình thang cân có hiệu bằng 30 độ. Đó là 2 góc ở 1 đáy hay 2 góc ở một cạnh bên? Tính các góc của hình thang đó?

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  giả sử hình thang cân ABCD có đáy nhỏ là AB và đáy lớn là CD.

  Vì là hình thang cân nên 2 góc ở 1 đáy = nhau

  suy ra 2 góc của hình thang cân có hiệu bằng 30 độ là 2 góc ở một cạnh bên

  Giả sử: góc B- góc C=30 độ

  mà góc B+góc C=180 độ ( 2 góc trong cùng phía)

  suy ra góc C= góc D= 75 độ, góc B= góc A=105 độ

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Hai góc của hình thang cân có hiệu bằng 30 độ. Đó là 2 góc ở 1 đáy hay 2 góc ở một cạnh bên? Tính các góc của hình thang đó?

Hai góc của hình thang cân có hiệu bằng 30 độ. Đó là 2 góc ở 1 đáy hay 2 góc ở một cạnh bên? Tính các góc của hình thang đó?

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  giả sử hình thang cân ABCD có đáy nhỏ là AB và đáy lớn là CD.

  Vì là hình thang cân nên 2 góc ở 1 đáy = nhau

  suy ra 2 góc của hình thang cân có hiệu bằng 30 độ là 2 góc ở một cạnh bên

  Giả sử: góc B- góc C=30 độ

  mà góc B+góc C=180 độ ( 2 góc trong cùng phía)

  suy ra góc C= góc D= 75 độ, góc B= góc A=105 độ

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse