Hai xe chuyển động thẳng đều trên cùng một đoạn thẳng với các vận tốc không đổi .Nếu hai xe đi ngược chiều thì sau 15 phút khoảng cách hai xe giảm 25

Hai xe chuyển động thẳng đều trên cùng một đoạn thẳng với các vận tốc không đổi .Nếu hai xe đi ngược chiều thì sau 15 phút khoảng cách hai xe giảm 25 km ,nếu hai xe đi cùng chiều thì sau 15 phút giảm 5 km .Tìm vận tốc xe 1 và xe 2

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Hai xe chuyển động cùng chiều thì khoảng cách hai xe:
  \(\begin{array}{l}\Delta d = {s_1} – {s_2} = {v_1}t + {v_2}t({v_1} > {v_2})\\ \Leftrightarrow 5 = {v_1}.\frac{{15}}{{60}} – {v_2}.\frac{{15}}{{60}}\\ \Leftrightarrow {v_1} – {v_2} = 20km/h\end{array}(1)\)
  Hai xe chuyển động ngược chiều thì khoảng cách hai xe:
  \(\begin{array}{l}\Delta d = {s_1} + {s_2} = {v_1}t + {v_2}t\\ \Leftrightarrow 25 = {v_1}.\frac{{15}}{{60}} + {v_2}.\frac{{15}}{{60}}\\ \Leftrightarrow {v_1} + {v_2} = 100km/h\end{array}(2)\)
  Từ (1)(2) \( \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}{v_1} = 60km/h\\{v_2} = 40km/h\end{array} \right.\)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse