Hai điện tích +q và -q đặt tại hai điểm A và B với AB=2a. M là một điểm nằm trên trung trực củaAB cách AB một đoạn bằng x a. Xác định vecto CĐĐT tại

Hai điện tích +q và -q đặt tại hai điểm A và B với AB=2a. M là một điểm nằm trên trung trực củaAB cách AB một đoạn bằng x
a. Xác định vecto CĐĐT tại M
b. Tìm x để CĐĐT tại M cực đại. Tìm giá trị đó

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse