hai dây dẫn bằng nhôm có cùng tiết diện , một dây dài 2m có điện trở r1 và dây kia dài 6m có điện trở là r2 . tính tỉ số r1/r2

hai dây dẫn bằng nhôm có cùng tiết diện , một dây dài 2m có điện trở r1 và dây kia dài 6m có điện trở là r2 . tính tỉ số r1/r2

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse

hai dây dẫn bằng nhôm có cùng tiết diện , một dây dài 2m có điện trở r1 và dây kia dài 6m có điện trở là r2 . tính tỉ số r1/r2

hai dây dẫn bằng nhôm có cùng tiết diện , một dây dài 2m có điện trở r1 và dây kia dài 6m có điện trở là r2 . tính tỉ số r1/r2

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse