Hai bạn An và Bình đều đi bộ từ nhà đến trường. Nhà bạn An cách nhà trường 0,6 km và thời gian bạn đi đến trường là 10 min. Nhà bạn Bình cách trường 1

Hai bạn An và Bình đều đi bộ từ nhà đến trường. Nhà bạn An cách nhà trường 0,6 km và thời gian bạn đi đến trường là 10 min. Nhà bạn Bình cách trường 1,8 km và thời gian bạn đi đến trường là 20 min.Em hãy cho biết bạn nào chuyển động nhanh hơn và giải thích vì sao?

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Đỏi 10 phút = 1/6 h ; 20 phút = 1/3 h

  Vận tốc đi của bạn An là : v1 = $\frac{s}{t}$ = $\frac{0,6}{}$ $\frac{1}{6}$ = 3,6km/h

  Vận tốc đi của bạn Bình là : v2 = $\frac{s}{t}$ = $\frac{1,8}{}$ $\frac{1}{3}$ = 5,4 km/h

  => Bạn Bình chuyển động nhanh hơn ( vì v1 < v2)

  Giải thích các bước giải:

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse