gọi s là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hs f(x)=1/5.m2.x5-1/3m.x3+10.x2-(m2-m-20).x đồng biến trên r.tổng các giá trị của các phần tử thu

gọi s là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hs f(x)=1/5.m2.x5-1/3m.x3+10.x2-(m2-m-20).x đồng biến trên r.tổng các giá trị của các phần tử thuộc s là

Share

1 Answer

  1. $f'(x)= m^2 x^4 – m x^2 + 20x – (m^2-m-20)

    =(x+1)(m^2 x^3 -m^2 x^2 + (m^2 – m)x -(m^2 – m -20))$

    Dong bien tren R khi f'(x)$\geq 0$ voi moi x.

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse