gọi O trung điểm AB. Chứng minh rằng: −−→ O A + −−→ O B = → 0

gọi O trung điểm AB. Chứng minh rằng: −−→ O A + −−→ O B = → 0

Share

1 Answer

  1. Đáp án:

    Giải thích các bước giải:

    \[\overrightarrow {OA} + \overrightarrow {OB} = \overrightarrow {OA} – \overrightarrow {OA} = \overrightarrow 0 \]

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse