Giúp với mọi người ơiiiiii

Giúp với mọi người ơiiiiii

Share

1 Answer

  1. \(\Delta AB’C\) có: \(\dfrac{AB}{AB’}=\dfrac{AC’}{AC}\)

    suy ra \(BC’\parallel B’C\)

    suy ra tứ giác \(BB’CC’\) là hình thang.

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse