Giúp với mọi người ơiii

Giúp với mọi người ơiii

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Gửi bạn đáp án

  Giải thích các bước giải:

  PTCĐ tổng quát: x=x0+v0.t+1/2.a.tˆ2

  Vậy 1/2.a=80 => a=160 cm/s2

  v0=50 cm/s

  x0=10 cm

  a, Gia tốc a=160 cm/s2

  b, Phương trình vận tốc: v=v0+a.t

  Khi t=1s; v=50+160.1=210 cm/s

  c, Thời gian đi được khi v=130cm/s là: t=(v-v0)/a=(130-50)/160=0,5 s

  Quãng đường đi được khi vt đạt 130 cm/s:

  s=x-x0=(80.0,5ˆ2+50.0,5+10)-10=45 cm

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse