Giúp tớ ạ. Tớ cảm ơn trước ạ

Giúp tớ ạ. Tớ cảm ơn trước ạ

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  B

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:
  + Khối lượng: \(m = 200g = 0,2kg\)
  + Độ cứng: \(k = 20N/cm = 2000N/m\)
  Tần số góc: \(\omega = \sqrt {\dfrac{k}{m}} = \sqrt {\dfrac{{2000}}{{0,2}}} = 100\left( {rad/s} \right)\)
  + Áp dụng công thức độc lập, ta có: \({A^2} = {x^2} + \dfrac{{{v^2}}}{{{\omega ^2}}} = 0,{05^2} + \dfrac{{{5^2}}}{{{{100}^2}}} = {5.10^{ – 3}}\)
  \( \Rightarrow A = 5\sqrt 2 cm\)
  + Khi \({{\rm{W}}_d} = 3{W_t}\)
  Cơ năng: \({\rm{W}} = {{\rm{W}}_d} + {{\rm{W}}_t} = 3{W_t} + {{\rm{W}}_t} = 4{W_t}\)
  \(\begin{array}{l} \Leftrightarrow \dfrac{1}{2}k{A^2} = 4.\dfrac{1}{2}k{x^2}\\ \Rightarrow x = \pm \dfrac{A}{2} = \pm \dfrac{{5\sqrt 2 }}{2} = \pm 2,5\sqrt 2 cm\end{array}\)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse