Giúp t vớiiiiiii Một dòng điện chạy trong một dây tròn \(20\) vòng đường kính \(20 cm\) với cường độ \(10 A\) thì cảm ứng từ tại tâm các vòng dây là A

Giúp t vớiiiiiii
Một dòng điện chạy trong một dây tròn \(20\) vòng đường kính \(20 cm\) với cường độ \(10 A\) thì cảm ứng từ tại tâm các vòng dây là
A. \(0,4π mT\). B. \(0,04π mT\). C. \(20π μT\). D. \(0,2 mT\).

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  A nhé

  Lời giải:

  Cảm ứng từ gây ra tại tâm khung dây tròn: \(B = 2\pi {.10^{ – 7}}N\dfrac{I}{R}\)

  Cậu thay số vào là ra nha

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Giúp t vớiiiiiii Một dòng điện chạy trong một dây tròn \(20\) vòng đường kính \(20 cm\) với cường độ \(10 A\) thì cảm ứng từ tại tâm các vòng dây là A

Giúp t vớiiiiiii
Một dòng điện chạy trong một dây tròn \(20\) vòng đường kính \(20 cm\) với cường độ \(10 A\) thì cảm ứng từ tại tâm các vòng dây là
A. \(0,4π mT\). B. \(0,04π mT\). C. \(20π μT\). D. \(0,2 mT\).

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  A nhé

  Lời giải:

  Cảm ứng từ gây ra tại tâm khung dây tròn: \(B = 2\pi {.10^{ – 7}}N\dfrac{I}{R}\)

  Cậu thay số vào là ra nha

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse