Giúp nuaa mọi người oii

Giúp nuaa mọi người oii

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Gửi bạn đáp án

  Giải thích các bước giải:

  Đổi 18km/h=5m/s

  PT chuyển động: x=v0.t+1/2a.tˆ2=5.t+1/2.a.tˆ2

  Quãng đường đi được trong s thứ 4 là quãng đường đi được trong 4s đầu trừ đi quãng đường đi được trong 3s đầu.

  =>12=(5.4+1/2.a.4ˆ2)-(5.3+1/2.a.3ˆ2)=5+7.a/2

  => a= 2 m/s2

  Quãng đường đi được trong 20s là:

  s=5.20+1/2.2.20ˆ2=500 m

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse