Giúp mk câu xs này vs ạ:” Một lô hàng có 20 sản phẩm, trong đó có 4 phế phẩm. Lấy tùy ý 6 sản phẩm từ lô hàng đó. Hãy tính xác suất để trong 6 sản phẩ

Giúp mk câu xs này vs ạ:” Một lô hàng có 20 sản phẩm, trong đó có 4 phế phẩm. Lấy tùy ý 6 sản phẩm từ lô hàng đó. Hãy tính xác suất để trong 6 sản phẩm lấy ra có không quá 1 phế phẩm”

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Lời giải: Không gian mẫu là 20C6

  Trong 6 sản phẩm lấy ra không quá 1 phế phẩm nên chúng ta có 2 trường hợp:

  TH1: Không có phế phẩm nào: 16C6=8008

  TH2: Có 1 phế phẩm: 16C5.4C1=17472

  Xác suất: (8008+17472)/20C6=637/969

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Giúp mk câu xs này vs ạ:” Một lô hàng có 20 sản phẩm, trong đó có 4 phế phẩm. Lấy tùy ý 6 sản phẩm từ lô hàng đó. Hãy tính xác suất để trong 6 sản phẩ

Giúp mk câu xs này vs ạ:” Một lô hàng có 20 sản phẩm, trong đó có 4 phế phẩm. Lấy tùy ý 6 sản phẩm từ lô hàng đó. Hãy tính xác suất để trong 6 sản phẩm lấy ra có không quá 1 phế phẩm”

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Lời giải: Không gian mẫu là 20C6

  Trong 6 sản phẩm lấy ra không quá 1 phế phẩm nên chúng ta có 2 trường hợp:

  TH1: Không có phế phẩm nào: 16C6=8008

  TH2: Có 1 phế phẩm: 16C5.4C1=17472

  Xác suất: (8008+17472)/20C6=637/969

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse