Giúp mình vs!!!! Cảm ơn nhiều bài 4 nha

Giúp mình vs!!!! Cảm ơn nhiều bài 4 nha

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Đoạn mất có H= 26lk; A=20% => G= 30% mà N = 2A+2G = 100%

  => H= 130%N => N của đoạn mất = 26: 130% = 20

  đoạn mất gồm: A=T=4 nu; G=X=6 nu.

  + Gen bình thường sẽ có

  gen ban đầu có 1200 nu; A=T=30% = 360; G=X=20% = 240

  + Gen đột biến sẽ có

  A=T=360 – 4 = 356; G=X= 240 – 6 = 234

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Giúp mình vs!!!! Cảm ơn nhiều bài 4 nha

Giúp mình vs!!!! Cảm ơn nhiều bài 4 nha

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Đoạn mất có H= 26lk; A=20% => G= 30% mà N = 2A+2G = 100%

  => H= 130%N => N của đoạn mất = 26: 130% = 20

  đoạn mất gồm: A=T=4 nu; G=X=6 nu.

  + Gen bình thường sẽ có

  gen ban đầu có 1200 nu; A=T=30% = 360; G=X=20% = 240

  + Gen đột biến sẽ có

  A=T=360 – 4 = 356; G=X= 240 – 6 = 234

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse