Giúp mình với Một xe hãm phanh chuyển động chậm dần đều biết biết quãng đường đi được trong giây cuối kém giây trước đó là 10m. Tính vận tốc ban đầu

Giúp mình với
Một xe hãm phanh chuyển động chậm dần đều biết biết quãng đường đi được trong giây cuối kém giây trước đó là 10m. Tính vận tốc ban đầu

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse