Giúp mình giải bài này với Tại 3 đỉnh tam giác đều , đặt 3 điện tích q1=q2=q3=6*10^-7C. Hỏi phải đặt điện tích q0 ở đâu , bằng bao nhiêu để hệ cân bằ

Giúp mình giải bài này với
Tại 3 đỉnh tam giác đều , đặt 3 điện tích q1=q2=q3=6*10^-7C. Hỏi phải đặt điện tích q0 ở đâu , bằng bao nhiêu để hệ cân bằng ?

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse

Giúp mình giải bài này với Tại 3 đỉnh tam giác đều , đặt 3 điện tích q1=q2=q3=6*10^-7C. Hỏi phải đặt điện tích q0 ở đâu , bằng bao nhiêu để hệ cân bằ

Giúp mình giải bài này với
Tại 3 đỉnh tam giác đều , đặt 3 điện tích q1=q2=q3=6*10^-7C. Hỏi phải đặt điện tích q0 ở đâu , bằng bao nhiêu để hệ cân bằng ?

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse