Giúp mình câu 263 mọi người giải thích rõ giùm nha

Giúp mình câu 263 mọi người giải thích rõ giùm nha

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  B

  Giải thích các bước giải:

  ĐTHS có TCN y=m và TCĐ x=-m
  \(\eqalign{
  & y’ = {{{m^2} – 1} \over {{{\left( {x + m} \right)}^2}}} \cr
  & y’ > 0 \Leftrightarrow \left[ \matrix{
  m > 1 \hfill \cr
  m < - 1 \hfill \cr} \right. \Rightarrow HS\,\,DB\,\,tren\,\,TXD \cr & y' < 0 \Leftrightarrow - 1 < m < 1 \Rightarrow HS\,\,NB\,\,tren\,\,TXD \cr} \) Hình I: Hàm số NB trên TXĐ => -1 m=1/2 ™
  Hình II: Hàm số NB trên TXĐ => -1 m=2 (Loại)
  Hình III: Hàm số ĐB trên TXĐ => m>1 hoặc m<-1 Mà ĐTHS có TCN y=2 => m=2 ™
  => Hình II không thể là đồ thị hàm số
  Chọn B.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse