Giúp e câu 113 với ạ

Giúp e câu 113 với ạ

Share

1 Answer

  1. Chọn đáp án A. Yếu tố quyết định (yếu tố quan trọng nhất, nguyên nhân chủ quan) thắng lợi của phong trào đấu tranh giành độc lập ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai là: Ý thức độc lập và sự trưởng thành của lực lượng cách mạng.

    Các đáp án còn lại B, C, D chỉ là nguyên nhân khách quan, yếu tố bên ngoài có tác động, tạo sự thuận lợi,… chứ không phải là yếu tố quyết định.

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse