Giữa hai bản kim loại đặt song song nằm ngang , tích diện trái dấu , có một hiệu diện thế U1 = 1000 ( V ) . Khoảng cách giữa hai bản là d = 1 ( cm ) .

Giữa hai bản kim loại đặt song song nằm ngang , tích diện trái dấu , có một hiệu diện thế U1 = 1000 ( V ) . Khoảng cách giữa hai bản là d = 1 ( cm ) . Ở dúng giữa khoảng cách 2 bản có một giọt thủy ngân nhỏ nằm lơ lửng . Đột nhiên hiệu diện thế giảm xuống chỉ còn U2 = 995 ( V ) . Hỏi sau bao lâu giọt thủy ngân rơi xuống đến bản dưới ?

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Lúc đầu giọt thủy ngân nằm lơ lửng ( cân bằng )

  mg = qE1 = qU1d

  Khi U1 giảm xuống U2 thì lực diện trường nhỏ hơn trọng lức , do đó giọt thủy ngân có gia tốc :

  F = mg – qE2 = mg – q U2d → a = g – qU2md

  Từ phương trình S = at22 với S=d2 ta suy ra : t = 0,45 ( s )

  Giải thích các bước giải:

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse