Giải thích giúp mình ạ

Giải thích giúp mình ạ

Share

1 Answer

 1. Đáp án: A

  Giải thích các bước giải:

  Từ đồ thị ta có:

  – Bước sóng \(λ = 6,4m\)

  – Trong thời gian \(0,2s\) sóng truyền đi được quãng đường \(0,8m\)

  \(\to\) Vận tốc truyền sóng \(v = \dfrac{s}{t} = 4 m/s\).

  \(\to\) Chu kì sóng: \(T = \dfrac{λ}{v} = 1,6 s\).

  – M cách O đoạn 2,4m \(\to\) M trễ pha hơn O góc \({{2\pi d} \over \lambda } = {{3\pi } \over 4}(rad)\)

  Biểu diễn VT của M tại các thời điểm \(t_1, t_3\) như sau

  Ta có \(t_3 = t_1 + 0,2 + \dfrac{2}{5} = t_1 + 0,6 = t_1 + \dfrac{3T}{8}\)

  Theo đề bài \({u_M} = \sqrt 3 = \dfrac{a}{{\sqrt 2 }} \to a = \sqrt 6 (cm)\)

  => \(\delta = \dfrac{v_{max}}{v} = \dfrac{\omega a}{\lambda .T}= \dfrac{2\pi a}{\lambda } = \dfrac{2\pi \sqrt 6 }{640} = 0,024\)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Giải thích giúp mình ạ

Giải thích giúp mình ạ

Share

1 Answer

 1. Đáp án: A

  Giải thích các bước giải:

  Từ đồ thị ta có:

  – Bước sóng \(λ = 6,4m\)

  – Trong thời gian \(0,2s\) sóng truyền đi được quãng đường \(0,8m\)

  \(\to\) Vận tốc truyền sóng \(v = \dfrac{s}{t} = 4 m/s\).

  \(\to\) Chu kì sóng: \(T = \dfrac{λ}{v} = 1,6 s\).

  – M cách O đoạn 2,4m \(\to\) M trễ pha hơn O góc \({{2\pi d} \over \lambda } = {{3\pi } \over 4}(rad)\)

  Biểu diễn VT của M tại các thời điểm \(t_1, t_3\) như sau

  Ta có \(t_3 = t_1 + 0,2 + \dfrac{2}{5} = t_1 + 0,6 = t_1 + \dfrac{3T}{8}\)

  Theo đề bài \({u_M} = \sqrt 3 = \dfrac{a}{{\sqrt 2 }} \to a = \sqrt 6 (cm)\)

  => \(\delta = \dfrac{v_{max}}{v} = \dfrac{\omega a}{\lambda .T}= \dfrac{2\pi a}{\lambda } = \dfrac{2\pi \sqrt 6 }{640} = 0,024\)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse