giải ra giùm e nha Một phép chia có thương là 7 , và dư là 8. Tổng của số bị chia và số chia là 88 . tìm số bị chia và số chia

giải ra giùm e nha
Một phép chia có thương là 7 , và dư là 8. Tổng của số bị chia và số chia là 88 . tìm số bị chia và số chia

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số bị chia là \(A\) khi đó số chia là : \(88 – A\)
  Phép chia có thương là 7 và dư là 8
  Trong phép chia có dư, muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia rồi cộng với số dư.
  Số bị chia là : \(A = 7 \times \left( {88 – A} \right) + 8\)
  Ta có :
  \(\begin{array}{l}A = 7 \times \left( {88 – A} \right) + 8\\A = 7 \times 88 – 7 \times A + 8\\A = 624 – 7 \times A\\ \Rightarrow 7 \times A + A = 624\\ \Rightarrow 8 \times A = 624\\ \Rightarrow A = 624:8 = 78\\ \Rightarrow 88 – A = 78 – 88 = 10\end{array}\)
  Vậy số bị chia là 78, số chia là 10.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse