Giải phương trình: 4x²- 7x – 2 = 0

Giải phương trình: 4x²- 7x – 2 = 0

Share

1 Answer

 1. 4x^2 – 7x – 2 = 0

  <=> 4x^2 – 8x + x – 2 = 0

  <=> 4x(x-2) + (x-2) = 0

  <=> (x-2)(4x+1) = 0

  <=> x-2 = 0

  4x+1 = 0

  <=> x = 2

  4x = -1

  <=> x = 2

  x = -1/4

  Vậy phương trình có hai nghiệm là x1=2 và x2=-1/4

  Bạn nhớ chọn mình nha!

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse