Giải hộ mình bài 4 với

Giải hộ mình bài 4 với

Share

1 Answer

  1. a) Khoảng cách của 2 xe lúc 10h ( sau khi đi 1 tiếng )

    = 96 – 36 – 28 = 32km

    b) 2 xe gặp nhau sau : 96 : ( 36 + 28 ) = 1,5 giờ

    Vậy 2 xe gặp nhau lúc 10h30

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse