Giải hộ em với mọi người -So sánh hình thái và số lượng các cặp nhiễm sắc thể ở nam và nữ ? -Cho biết cặp NST nào là các cặp NST tương đồng? Cặp nà

Giải hộ em với mọi người
-So sánh hình thái và số lượng các cặp nhiễm sắc thể ở nam và nữ ?
-Cho biết cặp NST nào là các cặp NST tương đồng? Cặp nào là NST ko tương đồng?
-Cặp NST nào có vai trò quyết định giới tính ở người?

Share

1 Answer

  1. a. Bộ NST người có 46 NST gồm 23 cặp. Trong đó 22 cặp giống nhau ở cả nam và nữ, còn 1 cặp NST giới tính là khác nhau. Cặp NST giới tính của nữ có 2 NST tương đồng là XX, nam có 2 NST không tương đồng là XY.

    b, 22 cặp NST thường và cặp NST giới tính XX ở nữ là tương đồng. Cặp NST giới tính XY ở nam là không tương đồng.

    c, Cặp NST giới tính – cặp số 23 có vai trò quyết định giới tính ở người.

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse