Giải hộ em câu này ạ. Em cám ơn nhiều A=1/3+1/3 ²+1/3 ³+…+1/(3^2004)

Giải hộ em câu này ạ. Em cám ơn nhiều
A=1/3+1/3 ²+1/3 ³+…+1/(3^2004)

Share

1 Answer

 1. Lời giải: Ta có:

  A= $\frac{1}{3}$ +$\frac{1}{3^2}$ +$\frac{1}{3^3}$+…+$\frac{1}{3^{2004}}$

  3A= 1+ $\frac{1}{3}$ +$\frac{1}{3^2}$ +…+$\frac{1}{3^{2003}}$

  A=$\frac{3A-A}{2}$ = (1-$\frac{1}{3^{2004}}$)/2

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Giải hộ em câu này ạ. Em cám ơn nhiều A=1/3+1/3 ²+1/3 ³+…+1/(3^2004)

Giải hộ em câu này ạ. Em cám ơn nhiều
A=1/3+1/3 ²+1/3 ³+…+1/(3^2004)

Share

1 Answer

 1. Lời giải: Ta có:

  A= $\frac{1}{3}$ +$\frac{1}{3^2}$ +$\frac{1}{3^3}$+…+$\frac{1}{3^{2004}}$

  3A= 1+ $\frac{1}{3}$ +$\frac{1}{3^2}$ +…+$\frac{1}{3^{2003}}$

  A=$\frac{3A-A}{2}$ = (1-$\frac{1}{3^{2004}}$)/2

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse