Giải hộ em câu hóa này với ạ! X là một oxit sắt trong 3 oxit: FeO, Fe2O3, Fe3O4. có % khối lượng sắt trong oxit là 72,41 %. Cho biết CTPT của X, tính

Giải hộ em câu hóa này với ạ!
X là một oxit sắt trong 3 oxit: FeO, Fe2O3, Fe3O4. có % khối lượng sắt trong oxit là 72,41 %. Cho biết CTPT của X, tính thể tích dd HNO3 0,7 M cần thiết để hoà tan hết 69,6 gam X, biết phản ứng hóa học giải phóng khí NO duy nhất.

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Lời giải: gọi CT oxit sắt ${Fe_xO_y}$

  56x/(56x+16y) = 0.7241 => x/y=3/4

  CT ${Fe_3O_4}$

  Quá trình oxi hóa:

  ${3 Fe ^+8/3}$ + 3e —> $ {3 Fe^+3} $

  69,9/232 ———–> 0,3

  – Quá trình khử:

  ${NO^3 -}$ + 3 e + 4 H+ —–> NO + 2 H2O

  0,3 —–> 0,4

  Vậy: Số mol HNO3 đã tham gia phản ứng trên là: 0,4 (mol)

  Do đó thể tích dd HNO3 là 0,4/0,7 = 4/7

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Giải hộ em câu hóa này với ạ! X là một oxit sắt trong 3 oxit: FeO, Fe2O3, Fe3O4. có % khối lượng sắt trong oxit là 72,41 %. Cho biết CTPT của X, tính

Giải hộ em câu hóa này với ạ!
X là một oxit sắt trong 3 oxit: FeO, Fe2O3, Fe3O4. có % khối lượng sắt trong oxit là 72,41 %. Cho biết CTPT của X, tính thể tích dd HNO3 0,7 M cần thiết để hoà tan hết 69,6 gam X, biết phản ứng hóa học giải phóng khí NO duy nhất.

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Lời giải: gọi CT oxit sắt ${Fe_xO_y}$

  56x/(56x+16y) = 0.7241 => x/y=3/4

  CT ${Fe_3O_4}$

  Quá trình oxi hóa:

  ${3 Fe ^+8/3}$ + 3e —> $ {3 Fe^+3} $

  69,9/232 ———–> 0,3

  – Quá trình khử:

  ${NO^3 -}$ + 3 e + 4 H+ —–> NO + 2 H2O

  0,3 —–> 0,4

  Vậy: Số mol HNO3 đã tham gia phản ứng trên là: 0,4 (mol)

  Do đó thể tích dd HNO3 là 0,4/0,7 = 4/7

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse