Giải hộ bài 2 và bài 3 dùm

Giải hộ bài 2 và bài 3
dùm

Share

1 Answer

  1. 2. a) $6^2 : 4 .3 + 2.5^2 = 36 : 4 . 3 + 2 . 25 = 9.3 + 50 = 27 + 50 = 77$.

    b) $2(5.4^2-18) = 2 (5.16 – 18) = 2.(80 – 18) = 2.62 = 124$.

    c) $80 : \{ [(11-2) \times 2 ] + 2\} = 80 : \{ [ 9 \times 2]+2\} = 80 : \{ 18 + 2 \} = 80 : 20 = 4$.

    3. (10-8):2 + 4 = 3.2:2 + 4 = 3 + 4 = 7.

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse