Giải giúp em câu này làm sao vs ạ. E cảm ơn ạ

Giải giúp em câu này làm sao vs ạ. E cảm ơn ạ

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  \[\begin{array}{l}
  x + 1 = \frac{{2x + 4}}{{x – 1}}\,\,\,\,\,\,\,\,\left( {x \ne 1} \right)\\
  \Rightarrow {x^2} – 1 = 2x + 4 \Leftrightarrow {x^2} – 2x – 5 = 0\,\,\,\,\left( * \right)\\
  Pt\left( * \right)\,luon\,co\,2\,nghiem\,pb\,{x_1};{x_2}\,vi\,a.c = – 5 < 0\\ Theo\,Vi - et\,\\ \left\{ \begin{array}{l} {x_1} + {x_2} = 2\\ {x_1}.{x_2} = - 5 \end{array} \right.\\ Ta\,co\,M\left( {{x_1};{x_1} + 1} \right);\,N\left( {{x_2};{x_2} + 1} \right)\\ I\,la\,trung\,diem\,cua\,MN\,\\ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} {x_I} = \frac{{{x_1} + {x_2}}}{2} = \frac{2}{2} = 1\\ {y_I} = \frac{{{x_1} + 1 + {x_2} + 1}}{2} = \frac{{2 + 2}}{2} = 2 \end{array} \right.\\ Vay\,I\left( {1;2} \right) \end{array}\]

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse