Giải giúp em câu 18 nha

Giải giúp em câu 18 nha

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  \({v_0} = 72km/h = 20m/s\)
  \({v_1} = 0\)
  Ta có gia tốc \(a = \dfrac{{v_1^2 – v_0^2}}{{2s}} = \dfrac{{{0^2} – {{20}^2}}}{{2.200}} = – 1m/{s^2}\)
  Thời gian từ khi tắt máy đến khi dừng lại \(t = \dfrac{{{v_1} – {v_0}}}{a} = \dfrac{{0 – 20}}{{ – 1}} = 20s\)
  Thời gian ô tô đi thêm \(150m\) kể từ khi tắt máy là:
  \({s_2} = {v_0}{t_1} + \dfrac{1}{2}.a.{t_1}^2 \Rightarrow 150 = 20{t_1} – \dfrac{1}{2}.t_1^2 \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}{t_1} = 10s\\{t_1} = 30s(loai)\end{array} \right.\) ( vì thời gian xe dừng hẳn là \(20s\) )
  Vận tốc oto đi được sau \(5s\) kể từ khi tắt máy: \({v_3} = {v_0} + a{t_3} = 20 – 1.5 = 15m/s\)
  Quãng đường đi được trong \(5s\) kể từ khi tắt máy \({s_3} = {v_0}{t_3} + \dfrac{1}{2}.a.{t_3}^2 = 20.5 – \dfrac{1}{2}{.5^2} = 87,5m\)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse