Giải giúp em bài 4 đề 1 với ạ

Giải giúp em bài 4 đề 1 với ạ

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  $\begin{array}{l}
  VP = \left( {{a^3} + {b^3}} \right)\left( {{a^2} + {b^2}} \right) – \left( {a + b} \right)\\
  = {a^5} + {b^5} + {a^3}{b^2} + {a^2}{b^3} – \left( {a + b} \right)\\
  = {a^5} + {b^5} + {a^2}{b^2}\left( {a + b} \right) – \left( {a + b} \right)\\
  = {a^5} + {b^5} + {1^2}\left( {a + b} \right) – \left( {a + b} \right)\,\,\,\left( {do\,\,ab = 1} \right)\\
  = {a^5} + {b^5} = VT
  \end{array}$

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse