giải cho mình bài tập này nhé !!! (x-5)(x+7)(x-9)=0

giải cho mình bài tập này nhé !!!
(x-5)(x+7)(x-9)=0

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse

giải cho mình bài tập này nhé !!! (x-5)(x+7)(x-9)=0

giải cho mình bài tập này nhé !!!
(x-5)(x+7)(x-9)=0

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse