giá sách của lan gồm 120 quyển sách giáo khoa và sách đọc thêm. biết số sách đọc thêm bàng 1/3 số sách giáo khoa. hỏi bạn lan có mấy quyển mỗi loại .

giá sách của lan gồm 120 quyển sách giáo khoa và sách đọc thêm. biết số sách đọc thêm bàng 1/3 số sách giáo khoa. hỏi bạn lan có mấy quyển mỗi loại .

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Vẽ sơ đồ biểu diễn số sách đọc thêm gồm 1 phần thì số sách tham khảo gồm 3 phần như thế.

  Tổng số phần bằng nhau là

  1 + 3 = 4 phần

  Lan có số sách đọc thêm là

  120 : 4 = 30 quyển

  Lan có số sách đọc thêm là

  120 – 30 = 90 quyển

  Đáp số : sách đọc thêm : 30 quyển;

  Sách giáo khoa : 90 quyển.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse