em hãy nêu những chính sách đối nội và đối ngoại của nhà đường

em hãy nêu những chính sách đối nội và đối ngoại của nhà đường

Share

1 Answer

 1. * Chính sách đối nội:

  – Củng cố và hoàn thiện bộ máy nhà nước.

  – Cử những người thân tín đi cai quản các địa phương.

  – Mở các khoa thi tuyển chọn nhân tài.

  – Thi hành nhiều chính sách giảm tô thuế.

  – Thực hiện chế độ “quân điền”: lấy ruộng công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân.

  * Chính sách đối ngoại:

  Sau khi ổn định trong nước, nhà Đường luôn tìm đủ mọi cách để mở mang bờ cõi, chinh phục các nước lân cận:

  – Nhà Đường đem quân đánh chiếm vùng Nội Mông, chinh phục Tây Vực, xâm lược Triều Tiên.

  – Củng cố chế độ đô hộ ở An Nam, ép Tây Tạng phải thuần phục.

  ⟹ Dưới thời Đường, Trung Quốc trở thành một quốc gia phong kiến cường thịnh nhất châu Á.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse