E=mC2 CÓ NGHĨA LÀ GÌ VẬY

E=mC2 CÓ NGHĨA LÀ GÌ VẬY

Share

1 Answer

  1. Đáp án:

    Công thức này có nghĩa là khối lượng và năng lượng tỉ lệ thuận với nhau theo hằng số c. Năng lượng có thể chuyển thành khối lượng và ngược lại. Theo công thức, bất kì một vật chất nào tồn tại trong vũ trụ đều có một năng lượng gọi là năng lượng nghỉ (E) được tính bằng “E=mc2”.

    Giải thích các bước giải:

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse