E bị tắc chỗ 8x, mng chỉ e với ak.

E bị tắc chỗ 8x, mng chỉ e với ak.

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  \[\begin{array}{l}
  \frac{{\tan 8x – \tan 3x}}{{1 + \tan 8x.\tan 3x}}\left( {\cos 4x.\cos x – \sin 4x\sin x} \right) = \frac{{ – 1}}{2}\\
  \Leftrightarrow \tan 5x.\cos 5x = \frac{{ – 1}}{2}\\
  \Leftrightarrow \sin 5x = – \frac{1}{2} = \sin \left( { – \frac{\pi }{6}} \right)\\
  \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  5x = \frac{{ – \pi }}{6} + k2\pi \\
  5x = \frac{{7\pi }}{6} + k2\pi
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = \frac{{ – \pi }}{{30}} + \frac{{k2\pi }}{5}\\
  x = \frac{{7\pi }}{{30}} + \frac{{k2\pi }}{5}
  \end{array} \right.
  \end{array}\]

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse