Đường thẳng d cắt đồ thị hàm số p của hàm số y=3x mũ 2-5x+5 tại A(2;a) và B(b;3) hệ số góc của d là

Đường thẳng d cắt đồ thị hàm số p của hàm số y=3x mũ 2-5x+5 tại A(2;a) và B(b;3) hệ số góc của d là

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Hệ số góc của đường thẳng d bằng 3 hoặc 4.

  Giải thích các bước giải:

  \(\eqalign{
  & \left( P \right):\,\,y = 3{x^2} – 5x + 5 \cr
  & A\left( {2;a} \right) \in \left( P \right) \Rightarrow a = {3.2^2} – 5.2 + 5 = 7 \cr
  & \Rightarrow A\left( {2;7} \right) \cr
  & B\left( {b;3} \right) \Rightarrow 3 = 3{b^2} – 5b + 5 \cr
  & \Rightarrow 3{b^2} – 5b + 2 = 0 \Leftrightarrow \left[ \matrix{
  b = {2 \over 3} \hfill \cr
  b = 1 \hfill \cr} \right. \Rightarrow \left[ \matrix{
  B\left( {{2 \over 3};3} \right) \hfill \cr
  B\left( {1;3} \right) \hfill \cr} \right. \cr
  & TH1:\,\,d\,\,di\,\,qua\,\,A\left( {2;7} \right)\,\,va\,\,B\left( {{2 \over 3};3} \right) \cr
  & Goi\,\,d:\,\,y = mx + n \cr
  & A\left( {2;7} \right) \in d \Rightarrow 7 = 2m + n \cr
  & B\left( {{2 \over 3};3} \right) \in d \Rightarrow 3 = {2 \over 3}m + n \cr
  & \Rightarrow \left\{ \matrix{
  m = 3 \hfill \cr
  n = 1 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow d:\,\,y = 3x + 1 \Rightarrow HSG = 3 \cr
  & TH2:\,\,d\,\,di\,\,qua\,\,A\left( {2;7} \right)\,\,va\,\,B\left( {1;3} \right) \cr
  & Goi\,\,d:\,\,y = mx + n \cr
  & A\left( {2;7} \right) \in d \Rightarrow 7 = 2m + n \cr
  & B\left( {1;3} \right) \in d \Rightarrow 3 = m + n \cr
  & \Rightarrow \left\{ \matrix{
  m = 4 \hfill \cr
  n = – 1 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow d:\,\,y = 4x – 1 \Rightarrow HSG = 4 \cr} \)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse