dưới đây là một số hiện tượng chuyển nghĩa của từ tiếng Việt.Hãy tìm thêm cho mỗi hiện tượng chuyển nghĩa đó có ba ví dụ minh họa: (1) Chỉ

dưới đây là một số hiện tượng chuyển nghĩa của từ tiếng Việt.Hãy tìm thêm cho mỗi hiện tượng chuyển nghĩa đó có ba ví dụ minh họa:
(1) Chỉ sự vật chuyển thành chỉ hành động
VD:cái cưa – cưa gỗ
(2) Chỉ hành động chuyển thành chỉ đơn vị
VD: đi gánh củi – một gánh củi

Share

1 Answer

 1. a. Chỉ sự vật chuyển thành chỉ hành động:

  cá rán – rán cá

  cái điện thoại – gọi điện

  cái quạt – quạt ru

  b. Chỉ hành động chuyển thành chỉ đơn vị:

  nắm cơm – một nắm cơm

  rán trứng – một đĩa trứng rán

  bó rau – một bó rau

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse