Dùng thuốc thử nhận biết các dung dịch sau đây: NaF, KBr, $CaCl_{2}$ , $MgCl_{2}$

Dùng thuốc thử nhận biết các dung dịch sau đây:
NaF, KBr, $CaCl_{2}$ , $MgCl_{2}$

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Lời giải: trước tiên dùng AgNO3 nhận biết đc NaF và KBr

  Không hiện tượng là NaF kt vàng là KBr

  Sau đó cho dd NaOH vào nhận biết đc MgCl2 bằng kt trắng

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Dùng thuốc thử nhận biết các dung dịch sau đây: NaF, KBr, $CaCl_{2}$ , $MgCl_{2}$

Dùng thuốc thử nhận biết các dung dịch sau đây:
NaF, KBr, $CaCl_{2}$ , $MgCl_{2}$

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Lời giải: trước tiên dùng AgNO3 nhận biết đc NaF và KBr

  Không hiện tượng là NaF kt vàng là KBr

  Sau đó cho dd NaOH vào nhận biết đc MgCl2 bằng kt trắng

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse