Đun nóng dung dịch chứa 18 gam glucozo với dung dịch AgNO3 trong NH3 thì khối lượng bạc kim loại thu được tối đa là bao nhiêu gam?

Đun nóng dung dịch chứa 18 gam glucozo với dung dịch AgNO3 trong NH3 thì khối lượng bạc kim loại thu được tối đa là bao nhiêu gam?

Share

1 Answer

 1. Đáp án: 21.6

  Giải thích các bước giải: mol C6H12O6=0.1mol

  1 phân tử glucozo tao 2 phân tử Ag

  0.1 mol C6H12O6 tạo 0.2 mol Ag

  mAg=0.2×108=21.6g

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse