Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp hai este no, đơn chức cần 3,976 lit O2 (đktc) thu được 6,38g CO2. Cho lượng este này tác dụng vừa đủ với KOH thu

Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp hai este no, đơn chức cần 3,976 lit O2 (đktc) thu được 6,38g CO2. Cho lượng este này tác dụng vừa đủ với KOH thu được hỗn hợp 2 ancol kế tiếp và 3,92g muối của một axit hữu cơ. Tìm CTCT 2 este đó.

Share

1 Answer

 1. Lời giải: nO2 = 0,1775 mol, nCO2 = 0,145 mol

  Đặt CTPT TB của 2 este là CnH2nO2

  CnH2nO2 + (3n-2)/2 O2 → n CO2 + n H2O

  ( 3n−2)/2 n

  0,1775 0,145

  => n= 3,625

  => CTPT của 2 este là C3H6O2 và C4H8O2

  số mol este : neste = 3/2 nCO2- nO2 = 0,04 mol

  CTTQ của 2 este là RCOOR’

  nRCOOK = neste = 0,04 mol

  => M RCOOK = 3,92/0,04= 98

  => R =15: CH3-

  Vậy: CTCT của 2 este là: CH3COOCH3 và CH3COOC2H5.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp hai este no, đơn chức cần 3,976 lit O2 (đktc) thu được 6,38g CO2. Cho lượng este này tác dụng vừa đủ với KOH thu

Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp hai este no, đơn chức cần 3,976 lit O2 (đktc) thu được 6,38g CO2. Cho lượng este này tác dụng vừa đủ với KOH thu được hỗn hợp 2 ancol kế tiếp và 3,92g muối của một axit hữu cơ. Tìm CTCT 2 este đó.

Share

1 Answer

 1. Lời giải: nO2 = 0,1775 mol, nCO2 = 0,145 mol

  Đặt CTPT TB của 2 este là CnH2nO2

  CnH2nO2 + (3n-2)/2 O2 → n CO2 + n H2O

  ( 3n−2)/2 n

  0,1775 0,145

  => n= 3,625

  => CTPT của 2 este là C3H6O2 và C4H8O2

  số mol este : neste = 3/2 nCO2- nO2 = 0,04 mol

  CTTQ của 2 este là RCOOR’

  nRCOOK = neste = 0,04 mol

  => M RCOOK = 3,92/0,04= 98

  => R =15: CH3-

  Vậy: CTCT của 2 este là: CH3COOCH3 và CH3COOC2H5.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse