đốt cháy hoàn toàn m g hợp chất hữu cơ X cần dùng hết 11,76 l khí O2 (đktc) thu được 15,9 g Na2CO3 , 10 08 l khí CO2 (đktc) và 4,5 g nước . Tính % mC

đốt cháy hoàn toàn m g hợp chất hữu cơ X cần dùng hết 11,76 l khí O2 (đktc) thu được 15,9 g Na2CO3 , 10 08 l khí CO2 (đktc) và 4,5 g nước . Tính % mC

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  nO2(đktc) = 11,76 : 22,4 =0,525 (mol)

  nNa2CO3 = 15,9 : 106 = 0,15 (mol)

  nCO2(đktc) = 10,08:22,4 = 0,45 (mol)

  nH2O = 4,5 : 18 = 0,25 (mol)

  BTKL ta có:

  mX + mO2 = mNa2CO3 + mCO2 + mH2O

  mX + 0,525.32 = 15,9 + 0,45.44 + 0,25.18

  => mX = 23,4 (g)

  BTNT “C”: nC (trong X) = nNa2CO3 + nCO2 = 0,15 + 0,45 = 0,6 (mol)

  => mC(trong X) = 0,6.12 = 7,2 (g)

  %C = (mC: mX).100% = (7,2:23,4).100% = 30,77%

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse