Đốt cháy 0,9 mol hidro trong bình có dung tích 56l đktc chứa đầy không khí 1/5 là oxi đến khi phản ứng hoàn toàn. Sau đó đưa về 0 độ C. Tính thể tích

Đốt cháy 0,9 mol hidro trong bình có dung tích 56l đktc chứa đầy không khí 1/5 là oxi đến khi phản ứng hoàn toàn. Sau đó đưa về 0 độ C. Tính thể tích khí sau phản ứng

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse

Đốt cháy 0,9 mol hidro trong bình có dung tích 56l đktc chứa đầy không khí 1/5 là oxi đến khi phản ứng hoàn toàn. Sau đó đưa về 0 độ C. Tính thể tích

Đốt cháy 0,9 mol hidro trong bình có dung tích 56l đktc chứa đầy không khí 1/5 là oxi đến khi phản ứng hoàn toàn. Sau đó đưa về 0 độ C. Tính thể tích khí sau phản ứng

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse